EN RU TM

HABARLAR

01.10.2022

Deňiz transportynyň ýatdan çykarylan tehnologiýalary

Ekranoplanlaryň doglan senesi 1962-nji ýyl hasaplanýar. Täze ulag usulynyň esasy aýratynlygy uçaryň we ekranoletiň mümkinçilikleriniň utgaşmagydy.

27.09.2022

Howa ägirdi. Ajaýyp ulag M-52 uçary

1970-nji ýyllarda SSSR ykdysady ösüşini Sibiriň, Uzak Gündogaryň we Uzak Demirgazykyň köpçülikleýin ösüşi bilen gönüden-göni baglanyşdyrdy, bu bolsa agyr ýükleri talap edýärdi

25.09.2022

Çalt zaýalanýan harytlary eksport-import daşamak prosesini nädip çalt etmeli?

Çalt zaýalanýan harytlary halkara daşamak meşhur we talap edilýän, ýöne şol bir wagtyň özünde ýük daşamagyň töwekgelçilikli we kyn görnüşi. Transportük daşamak guramasy,

01.09.2022

Tebigatda gaplaryň ýaşaýyş sikli

Transportük daşamak üçin konteýnerleriň ýetmezçiligi bütin dünýäde ýiti döwürde bolsa, başarnykly telekeçiler dolanyşykdan çykan köne konteýnerlere ikinji ömri berýär.

04.11.2022

Goük gämileriniň görnüşleri

Dünýäde harytlary eltmegiň iň meşhur usullaryndan biri deňiz transportydyr. Derrew karar bereliň: harytlary deňiz arkaly daşamak üçin ýüzmeýärler, gämi däl-de gidýärler

05.11.2022

2022-nji ýylda halkara logistika bazary - nähili bolar?

Futurist Jamaamaý Kaşio häzirki wagtda bar bolan VUCA-nyň ýerine BANI gysgaltmasy (döwük, aladaly, çyzykly däl, düşnüksiz - gowşak, bimaza edýän, çyzykly däl, düşnüksiz) bilen dünýäniň ýagdaýyny suratlandyrmagy teklip etdi.