EN RU TM

HABARLAR

Goük gämileriniň görnüşleri

04.11.2022

Goük gämileriniň görnüşleri

Dünýäde harytlary eltmegiň iň meşhur usullaryndan biri deňiz transportydyr. Derrew karar bereliň: harytlary deňiz bilen daşamak üçin ýüzmeýärler, gidýärler, gämiler däl (diňe harby), gämiler. Umuman, gämi ulag, balykçylyk, harby, ylmy, sport we beýleki maksatlar üçin ýüzýän gurluşdyr. Şeýle hem raýat transporty (ýük) gämileri bilen gyzyklanýarys.

Gäminiň manysy, ýolagçy däl islendik gämidir, emma Birleşen Milletler Guramasynyň Deňiz kanuny baradaky konwensiýasynyň ähli kärlerine we gerimine laýyklykda 500 tonnadan gowrak özbaşdak hereket edýän gämi bolup durýar. gämi ýa-da harby ulag, diňe balyk tutmak bilen meşgullanmaýar, hezil ýahtasy däl we täjirçilik işleri bilen meşgullanmaýar.

Shipük gämileri iki uly topara bölünýär: köpçülikleýin daşaýjylar we tankerler.

Gury ýük gämilerine konteýner gämileri, ýeňil gämiler, köp göterijiler, ro-ro gämileri (awtoulag daşaýjylary goşmak bilen), sowadyjy gämiler, şeýle hem ýöriteleşdirilen gämiler (agaç göterijiler, sement daşaýjylar we ş.m.) girýär.

Tankerleriň arasynda ýöriteleşdirilenler hem bar - gaz göterijiler, çakyr daşaýjylar we ş.m., ýöne ýükleriň tanklara (tanklara) daşalmagy bilen birleşýär. Garyşyk görnüşli ýa-da uniwersal gämiler bar - bular bir wagtyň özünde ýa-da köpçülikleýin ýa-da köp mukdarda ýa-da gury ýükleri daşap bilýär.