EN RU TM

HABARLAR

Tebigatda gaplaryň ýaşaýyş sikli

01.09.2022

Tebigatda gaplaryň ýaşaýyş sikli

Transportük daşamak üçin konteýnerleriň ýetmezçiligi bütin dünýäde ýiti döwürde bolsa, başarnykly telekeçiler dolanyşykdan çykan köne konteýnerlere ikinji ömri berýär.

Elbetde, her birimiz 20-40 metrlik konteýnerler esasynda gurlan gurluşyk jaýlaryny gördük, ýöne adamyň hyýaly çäksiz. Iň gyzykly çözgütlere seredeliň.
konteýner jaýy

Bu dizaýnyň birnäçe artykmaçlygy bar, olaryň esasy bahasy. Konteýner ýeterlik ýokary güýç, hereketlilik, köp modully gurluşlary ýygnamagyň tizligi we berkligi bar. Şeýle-de bolsa, bu ýerde ýylylyk geçirijiliginiň aýratynlyklarynyň konteýnerleri ýere düşürmäge we hatda ýurduň iň yssy sebitlerinde-de ýaşamaga mümkinçilik bermejekdigini göz öňünde tutmalydyrys. Geljekki jaýyň poluny ýeriň temperatura täsirinden izolirlemek üçin binýatdan ýokary hilli "ýassyk" goýmaly. Şol bir wagtyň özünde, yssy howa zolaklarynda konteýner gaty çalt gyzýar, bu içerde oňaýsyzlyga sebäp bolup biler. Howa çalşygy we termiki izolýasiýa meselesini göz öňünde tutmaly. Aragatnaşykda hiç hili mesele bolmaz - suw üpjünçiligini konteýneriň ýaşaýyş bölegine ýokary hilli izolirlemek ýeterlikdir.
Konteýner ussahanasy

Hyzmat pudagy üçin teker gurnamak, ownuk abatlaýyş hyzmatlary, wiruslar üçin gyssagly synag (degişli), kiçi önümçilik (adaty zatlara öwrülen gorag maskalary), hatda awtoulag duralgasy ýaly ajaýyp çözgüt. könelişen "deňiz gabyklarynyň" ýerine ammar meýdançasy. Konteýnerleriň hereketi, azyk nokatlaryna meňzeş, ýöne önümçilikde deňeşdirip bolmajak arzan bahada zerurlyklara baglylykda satuw nokadyny çalt göçürmäge mümkinçilik berýär.